93 381 5913 - 93 381 2130 presolmesl@presolmesl.com

CANAL ÈTIC

presolme s.l. en el seu model d’organització i gestió ha habilitat un Canal Ètic amb eficàcia preventiva que possibilita la detecció d’actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable de conformidat amb el Codi Penal quan imposa «l’obligació d’informar de possibles riescos i incumpliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i l’ observança del model de prevenció»

El Canal Ètic està habilitat per a tots els membres que formen part de la nostra entitat i/o tercers que puguin posar en coneixement de l’organització l’existència d’alguna debilitat procedimental i organitzativa que pugui derivar en un risc penal o la comissió o omissió d’un fet delictiu.

presolme s.l.  Garanteix la confidencialitat, l’anonimat i l’existència de represàlies de cap mena cap a la persona que hagués posat els fets en coneixement. Les dades es conservaran al sistema únicament durant el temps imprescindible per esbrinar els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les vostres dades de caràcter personal, la nostra organització procedirà a la seva supressió del sistema. Si fos necessària la seva conservació per continuar la investigació, la nostra organització podrà continuar tractant les seves dades en un entorn diferent que correspongui legalment.

Es podrà comunicar les denúncies mitjançant qualsevol dels següents canals habilitats a presolme s.l. :

1. Correu electrònic a la següent bústia de correu electrònic: etico@presolmesl .com

2. Model de comunicació d’indici o sospita de conducta delictiva que es podrà obtenir en format físic o digital sol·licitant-ho a les oficines de presolme s.l.

ADREÇA         població                                      contactE         TelÈfon

Carrer de Pereda, 9-11

Pol. Ind. Monsolís

08930 Sant Adrià de Besòs

Barcelona

presolmesl@presolmesl.com

93 381 59 13 

93 381 21 30