93 381 5913 - 93 381 2130 presolmesl@presolmesl.com

avís legal – condicions d’accÉs i Ús al lloc web

1. ASPECTES GENERALS

1.1 Dades identificatives del ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’ (presolme s.l.)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Sociedat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), es posa en coneixement seu que presolme s.l. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32565, Foli 0178, Full B215615, Inscripció 1ª I/A 1, Data d’inscripció: 11-05-2011 amb C.I.F B62157037, és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc Web http://presolmesl.com (d’ara endavant, presolme s.l.), amb domicili al Carrer de Pereda, 9-11. CP 08930 de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

En cas que volgueu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu adreçar-vos a l’adreça esmentada, aixó com a través de l’ e-mail: presolmesl@presolmesl.dot.com, Telèfon núm. 93 381 59 13

1.2 Acceptació i vigència de les Condicions Generals.

Tant la navegació com la utilització i/o adquisició de qualsevol dels productes oferts en aquesta pàgina Web li atribueix a vostè la condició d’Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les Condicions Generals vigents en el moment en que Vostè, com Usuari, accedeixi a la pàgina Web http://presolmesl.com (d’ara endavant, “la pàgina Web” o simplement “la Web”).

presolme s.l. podrà, en tot moment i sense previ avis, modificar les presents condicions generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina Web per tal que puguin ser conegudes pels usuaris en tot moment, reservant-se el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la pàgina Web, aixì com les condicions requerides per utilitzar la pàgina Web.

Així mateix, es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís previ, tot o part dels serveis oferts a la pàgina Web.

2. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB.

2.1 Utilització de la pàgina Web.

L’Usuari es compromet a utilizar la pàgina Web de conformitat amb la Llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral i bons costums generalment acceptades i amb l’ordre públic, responent davant de presolme s.l., o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin ocasionar a conseqüència de l’incumpliment de la esmentada obligació.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o el servidor on està allotjada, o impedir-ne la normal utilització o gaudi.

En els supòsits que sigui necessari per a la utilització d’algun dels serveis inclosos a la pàgina web, la introducció d’un nom d’usuari (en endavant, “login”) i contrasenya (en endavant, “password”), l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a disposició de tercers el seu login i password, havent de comunicar a presolme s.l., a la major brevetat, la seva pèrdua, robatori o qualssevol altres circumstàncies que poguessin haver compromès el secret de la mateixa.

2.2 Obligacions de l’Usuari.

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment d’aquestes Condicions Generals, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús que conté oa la pàgina web i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la pàgina Web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de presolme s.l., els proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb el paràgraf anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de la pàgina Web, així com en la prestació dels serveis a: (I) en cas de registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ia mantenir-les actualitzades; (II) no introduir, emmagatzemar o difondre en o desde la pàgina Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (III) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis oferts a la pàgina web, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de presolme s.l., de qualsevol Usuari, dels proveïdor de presolme s.l. o en general de qualsevol tercer, o de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal (IV) a custodiar adeqüadament el login i la password que sigui facilitada per presolme s.l. als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per l’acces als serveis ofertats a la pàgina Web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre-hi l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquests. Igualment l’Usuari es compromet a comunicar a presolme s.l., amb la major rapidesa, la pèrdua o el robatori així com qualsevol risc d’accés al login i/o password per un tercer; (V) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la pàgina web no autoritzades expressament per presolme s.l., ni utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la pàgina web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (VI) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis de la pàgina web, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (VII) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de presolme s.l., els seus proveïdors o tercers; (VIII) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició d’un tercer.

2.3 Exoneració de responsabilitat.

presolme s.l. únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web, quan aquests danys li siguin directament imputables.

Quant a les informacions i continguts inclosos a la pàgina web o als que pogués tenir-se accés com a conseqüència dels links establerts a la pàgina web de presolme s.l. no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’Usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos a la pàgina web o aquelles a què es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.

presolme s.l. s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’ús indegut o no autoritzat del login i del password i per la manca de diligència de l’Usuari en la conservació del secret dels mateixos.

Igualment, presolme s.l. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, a (I) la presència de virus o altres elements lesius a la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris; (II) interferències, omissions, interrupcions, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a presolme s.l., que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (III) retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics; (IV) que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la pàgina web i que no siguin atribuïbles a presolme s.l.; (V) les divergències de la informació, documentació i/o altres continguts de la pàgina web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (VI) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a presolme s.l., degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

La responsabilitat de presolme s.l. respecte dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que li puguin ser imputats no excedirà en cap cas, per pacte exprés entre les parts, de la totalitat de la quantitat pagada per l’Usuari per l’accés als productes oferts a la pàgina web.

2.4 Utilització d’hiperenllaços.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal de la pàgina web però no la podrà reproduir de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de presolme s.l.; o (IV) de qualsevol altra manera resulti prohibit per la legislació vigent.

No es faran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre presolme s.l., la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que presolme s.l. ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que altrament patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de presolme s.l. dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per presolme s.l. i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta a aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que presolme s.l. suscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de presolme s.l. en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l’usuari s’abstindrà d’incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç (d’ara endavant, “link”) dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, i a l’ordre públic.

2.5 Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

presolme s.l. reconeix la importància de protegir l’esfera d’intimitat de l’Usuari de la pàgina Web, per a això ha desenvolupat una Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal que posa en el seu coneixement, perquè l’Usuari lliure i voluntàriament decideixi si voleu facilitar a presolme s.l. les dades de caràcter personal que se li puguin requerir o obtenir en ocasió de la seva utilització d’aquesta pàgina web i/o sol·licitud d’algun dels productes que s’hi ofereixen.

presolme s.l. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal per adequar-la a la legislació vigent en cada moment.

Per sol·licitar informació o si escau, procedir a la contractació o adquisició de productes, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament a presolme s.l. certes dades personals que seran tractades amb les finalitats d’atendre les consultes formulades, si escau, formalitzar la contractació a distància, gestionar, administrar, prestar, ampliar, millorar i adequar els serveis oferts a la pàgina web. Així com, la realització d’activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, que puguin ser del vostre interès per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les vostres preferències o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens consti als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la pàgina web, així com per permetre una navegació personalitzada.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició conforme a la normativa en vigor respecte de les seves dades personals recollides conforme estableix als paràgrafs anteriors, podent dirigir-se a aquests efectes, mitjançant fotocòpia del DNI, Passaport o document d’identitat equivalent, a l’adreça de contacte ressenyada.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina Web, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o entrega dels productes comprats, al fitxer referit anteriorment.

Durant el procés de recollida de dades, ia cada lloc de la pàgina Web on se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui al propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de dades aquestes dades.

presolme s.l. es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament. o accés no autoritzat, dacord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La pàgina web té “cookies” que permeten a presolme s.l. obtenir una sèrie de dades dels usuaris, com ara les parts de la pàgina web visitades amb anterioritat per l’usuari, així com els productes i serveis que prefereix.

Si l’Usuari ho prefereix pot impedir l’accés d’una “cookie” al disc dur configurant el navegador del vostre ordinador perquè us avisi en pantalla de la recepció de “cookies” i per impedir-ne la instal·lació al disc dur, en aquest cas la pàgina web podria no funcionar apropiadament per raons tècniques.

2.6 Propietat Intelectual i Industrial.

El contingut de la pàgina web (d’ara endavant, “el contingut”) que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de presolme s.l., o de tercers que han cedit el seu ús a presolme s.l. Aquest contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Així mateix, totes les marques, noms comercials, o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de presolme s.l. o de tercers que, si escau, han autoritzat a presolme s.l. la seva inclusió i utilització a la pàgina web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’Usuari, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a presolme s.l. o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials, i signes distintius de qualsevol classe, inclosos a la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, dacord amb les Lleis nacionals i Tractats Internacionals aplicables.

No es podrà establir cap enllaç a la pàgina web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de presolme s.l.

ADREÇA         població                                      contactE         TelÈfon

Carrer de Pereda, 9-11

Pol. Ind. Monsolís

08930 Sant Adrià de Besòs

Barcelona

presolmesl@presolmesl.com

93 381 59 13 

93 381 21 30